טלפון
ממשל תאגידי וקשרי משקיעים

ממשל תאגידי וקשרי משקיעים

רמת הממשל התאגידי ואיכותו מהווה מדד חשוב בעיניהם של משקיעים מוסדיים, ומשפיעה על רמת האמון ויכולת ההסתמכות שלהם על שיקול הדעת וההחלטות המתקבלות ע"י דירקטוריון החברה וההנהלה. רמת הממשל התאגידי משפיעה על מידת התמיכה של בעלי המניות באישור עסקאות ואף על עצם ההחלטה האם להיכנס להשקעה בחברה. בחינה אקטיבית של רמת הממשל התאגידי מחזקת ומשפרת את הקשר של החברה עם המשקיעים שלה ומעלה את רמת האמון שלהם בחברה ובמנהליה.

בנוסף, לצד הגברת דרישות הגילוי והדיווח עפ"י דין בשנים האחרונות ולצד הליכים משפטיים בנושא כלל שיקול הדעת העסקי של דירקטורים בחברות, גוברת גם האחריות האישית של נושאי משרה בכלל ודירקטורים בפרט, ובהתאם גוברת הדרישה מצד דירקטורים ויושבי ראש דירקטוריון לבצע בחינה פנימית של רמת הממשל התאגידי או של אפקטיביות עבודת דירקטוריון ולשקול האם לאמץ המלצות לשיפור.

Kibovich & Co מסייעת לדירקטוריונים בחברות ציבוריות בכל ענפי המשק בתחום זה, תוך השענות על ניסיון רב שנים של הצוות בליווי חברות בכל היבטי הממשל התאגידי והטמעתו ומתוך הכרות עמוקה עם גופים מוסדיים והדרישות השונות והמשתנות של כל אחד מהמשקיעים המוסדיים.

 

השירותים בתחום ממשל תאגידי וניהול הקשר עם המשקיעים כוללים, בין היתר:

  • ליווי עסקאות בעלי עניין עד לאישורן ניהול מו"מ מקצועי מול המשקיעים המוסדיים ומול הגופים המייעצים להם, לצורך אישור העסקה, בהתבסס על ההיכרות רבת השנים עם הגופים המוסדיים, מדיניות ההצבעה של כל אחד מהם ותהליכי האישור השונים שלהם.
  • מיפוי והטמעת עקרונות ממשל תאגידי בחינת המצב הקיים בחברה בהיבטי הממשל התאגידי, מתן המלצות לשיפור ומתן חוות דעת על רמת הממשל התאגידי בהיבטים השונים כגון: דירקטוריון, ועדות, ביקורת פנימית וחיצונית, אחריות תאגידית, עסקאות בעלי עניין וכיוב'.
  • בחינת אפקטיביות עבודת הדירקטוריון.
  • ניהול קשרי משקיעים שוטף (IR) חיזוק ושמירה על מערכת יחסים הדוקה וקשר רציף ופרואקטיבי של החברה עם המשקיעים, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, המבוססת על אמון, הערכה, שקיפות ושותפות לדרך.