טלפון

מדיניות תגמול בחברות ציבוריות

מדיניות תגמולכחלק מהכלכלה במדינה חופשית, זכאים בעלי עסקים להגדיר לעצמם תגמולים ותנאי שכר. אולם, יש להבדיל בין מה שקורה בחברה פרטית לחלוטין לבין מה שקורה בחברות ציבוריות. נסביר בקצרה על מדיניות תגמול והקשר שלה עם חברה ציבורית או גוף סחיר.

איזון נאות בין בעלי עניין

חברות ציבוריות הן לרוב חברות גדולות, שצריכות לעמוד בתנאים שקובע החוק וגם בכללים של הרשות לניירות ערך. מדיניות תגמול בחברות כאלה צריכה להיות שקופה וגם נתונה לביקורת. בבסיס הדברים צריך לעמוד איזון נאות בין כלל בעלי העניין. למרות שמדובר בגוף עסקי, הרי שבעלי העניין כוללים בעלי מניות רוב, בעלי מניות מיעוט, מחזיקי אגרות חוב, מלווים שונים, נושים, עובדים. על מנת ליצור איזון בתנאי השכר ראה החוק לנכון להגדיר הקמה של וועדות שאמורות לייעץ בנושא, לדירקטוריון.

מדיניות תגמול ותנאי השוק

בקביעה של מדיניות בנושא תנאי שכר, תגמולים שוטפים, תגמולי פרישה והטבות שונות, יש להביא בחשבון מגוון שיקולים. בין היתר צריך להביא בחשבון את האחריות של נושא המשרה וכן את הצורך להעסיק נושאי משרה מוכשרים. נהוג להביא בחשבון את תנאי השוק, את המקובל בחברות דומות, את הערך המוסף של הבכירים ונושאי המשרה. מכיוון שתנאי השוק משתנים מעת לעת, אפילו אם הדירקטוריון אישר הטבות ותגמולים כאלה או אחרים, יש לבחון אותם שוב מעת לעת. בכל שינוי מהותי בתנאי השוק או בביצועי החברה וכן אם חלפו שלוש שנים מאז המלצות הוועדה הקודמות, יש לשקול מחדש את המדיניות ואת התגמולים הראויים לעת הזאת.

מתי יש להקים וועדה בנושא מדיניות התגמולים

חוק החברות בנוסח העדכני מגדיר כי וועדה בנושא מדיניות תגמול תוקם בכל חברה שעונה על אחד מהתנאים הבאים. מקרה ראשון – כאשר מדובר בחברה ציבורית, שמניותיה נסחרות בבורסה ואשר בדירקטוריון שלה יושבים גם דירקטורים חיצוניים. מקרה שני – כאשר מדובר בחברה שהנפיקה אגרות חוב. הוועדה, תביא בחשבון המלצות ונתונים שנאספו על ידי כלכלנים ו/או משפטנים, תוך התייחסות לסביבה העסקית ולתנאי השוק. לייעוץ בנושא שכר בכירים, פנו לרו"ח קרן קיבוביץ', רו"ח ומשפטנית, מומחית מובילה בישראל בתחום מדיניות תגמול בחברות ציבוריות ובעלת ניסיון עשיר בליווי מאות פרויקטי תגמול בחברות ציבוריות בארץ ובעולם.